หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
นางสาวกันทณา เกียรติดำรงค์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
www.banmaicity.go.th
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านใหม่
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภูมิทัศน์สวยงามและปลอดภัย''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านใหม่
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ภูมิทัศน์สวยงามและปลอดภัย''
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านใหม่
วัดบางทราย
วัดบ้านใหม่
ศาสนสถานแหล่งรวมศรัทธาของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
1
2
3
4
5 
// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านใหม่ จ.พิษณุโลก ค่ะ //
 
 
     
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ขยายเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ชิม ช็อป แชะ ตลาด 100 ปี บ้านใหม่ [ 28 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ขอเชิญร่วมงาน Zero Waste Expo 2019 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศต่อสัญญาเช่าแท่นขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ฝุ่นละอองPM2.5 [ 9 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประชุมกองทุนครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 [ 9 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
ประชุมกองทุนครั้งที่1/2563. วันที่ 22 ตุลาคม 2562 [ 9 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ทำบุญใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 9 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 9 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (ครั้งที่ 3) [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 98 
     
ทต.บางระกำ ดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ่มูลฝอย ณ ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้ครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
 
 
   
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (31 ม.ค. 2563)    อ่าน 22  ตอบ 0  
ขอสอบถามตำแหน่งว่างคะ (27 ม.ค. 2563)    อ่าน 16  ตอบ 0  
การปรับปรุงข้อมูล (29 ก.ค. 2562)    อ่าน 108  ตอบ 0  
ทต.มีนโนบายอย่างไรในการกำจัดสุนัขจรจัดในพื้นที่เขตเทศบาลซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากและไ (17 มิ.ย. 2561)    อ่าน 894  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่ง (17 มิ.ย. 2561)    อ่าน 1576  ตอบ 1  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพิษณุโลก ด้วยครับ (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 1610  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่ง (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 1338  ตอบ 1  
เช็คที่นั่งว่าง หรือ ซื้อ/จอง/ ตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ได้ง่ายๆผ่านเน็ต ชำระเงินผ่านเ (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 1207  ตอบ 1  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพิษณุโลก ด้วยครับ (2 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2298  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (16 ธ.ค. 2558)    อ่าน 1962  ตอบ 0  
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรัขบการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 25 เดือนมกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งวด 2 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 1145 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 29 
การโอนเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ที่ พล 0023.5/ว 1136 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 22 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 108 ลว. 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 58 
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 107 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 56 
การนำเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าศึกษาดูงาน ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว 106 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 54 
กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว2528 ลว 17 ก.พ. 63  [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 42 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 105 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 59 
แจ้งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติงานตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว 104 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 30 
ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ที่ พล 0023.3/ว 103 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ พล 0023.3/ว 102 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 97 
ขอความร่วมมือเชิญบุคลากรและขอรับการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ที่ พล 0023.3/ว 101 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 32 
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที พล 0023.3/ว 100 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 1069 ลว 14ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 78 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1068 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 45 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 1060 ลว. 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 53 
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 1045 ลว 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 41 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 55 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/2371 ลว. 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 64 
แจ้งเลขเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ธ.ค. 62 ที่ พล 0023.5/ว 1014 ลว. 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 93 
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  
 
 
 
 
  คุณมีความพอใจในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่แค่ไหน
  พอใจมากที่สุด
  พอใจ
  พอใจปานกลาง
  ธรรมดา
  ไม่ดี
  ไม่ดีอย่างมาก
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.ย. 2556
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
  โทรศัพท์ : 055-386-151-2
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านใหม่
  จำนวนผู้เข้าชม 3,479,061 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร. 093-1308558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10