หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษา [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
คู๋มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด้กปฐมวัยในการป้อองกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านใหม [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผน [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
-คู่มือการปฏิบัติงาน- [ 30 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 100  
 
  (1)