คุณมีความพอใจในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่แค่ไหน
พอใจมากที่สุด ( 252 )
34.90%
พอใจ ( 209 )
28.95%
พอใจปานกลาง ( 201 )
27.84%
ธรรมดา ( 8 )
1.11%
ไม่ดี ( 14 )
1.94%
ไม่ดีอย่างมาก ( 38 )
5.26%