คุณมีความพอใจในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่แค่ไหน
พอใจมากที่สุด ( 262 )
35.79%
พอใจ ( 209 )
28.55%
พอใจปานกลาง ( 201 )
27.46%
ธรรมดา ( 8 )
1.09%
ไม่ดี ( 14 )
1.91%
ไม่ดีอย่างมาก ( 38 )
5.19%